The Rye

The Rye
31 Peckham Rye, London, SE15 3NX
Photo of The Rye