Abergavenny Library

Abergavenny Library
Baker Street, Abergavenny, Gwent, NP7 5BD
Photo of Abergavenny Library