St John the Evangelist Polish Church

St John the Evangelist Polish Church
St John's Avenue, Putney, London, SW15 6AR
Photo of St John the Evangelist Polish Church