Stanton Prior

Stanton Prior
Various gardens, Stanton Prior, Cornwall, BA2 9HX
Photo of Stanton Prior