St Nicholas Parish Church

St Nicholas Parish Church
High Street, Lanark, ML11 9EF
Photo of St Nicholas Parish Church