Stepney Station

Stepney Station
Beverley Road, Hull, East Riding of Yorkshire, HU3 1TY
Photo of Stepney Station