Whitton Library

Whitton Library
141 Nelson Road, Twickenham, London, TW2 7BB
Photo of Whitton Library