St Paul's Church

St Paul's Church
Holgate, York, YO24 4BF