Old Stratford Community Hall

Old Stratford Community Hall
Old Stratford, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK19 6NL
Photo of Old Stratford Community Hall