St Mary's Priory Church

St Mary's Priory Church
Whitecross Street, Monmouth, NP25 3BU