Strathpeffer Station

Strathpeffer Station
Garden House, Garden House Brae, Strathpeffer, Highland, IV14 9DH
Photo of Strathpeffer Station