Carshalton Methodist Church

Carshalton Methodist Church
Ruskin Road, Carshalton, London, SM5 3DE
Photo of Carshalton Methodist Church