Gurdwara Sri Guru Singh Sabha

Gurdwara Sri Guru Singh Sabha
Havelock Road, Southall, London, UB2 4NP
Photo of Gurdwara Sri Guru Singh Sabha