Wilton Windmill, Wilton

Wilton Windmill, Wilton
Salisbury, Wiltshire, SN8 3SW
Photo of Wilton Windmill, Wilton