Shibden Park

Shibden Park
Old Godley Lane, Halifax, West Yorkshire, HX3 6XG
Photo of Shibden Park