Shrewsbury Baptist Church

Shrewsbury Baptist Church
Claremont Street, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1QG
Photo of Shrewsbury Baptist Church