Wem Town Hall

Wem Town Hall
High Street, Shrewsbury, Shropshire, SY4 5DG