Kinning Park Parish Church

Kinning Park Parish Church
Eaglesham Place, Kinning Park, Glasgow, G51 1PS
Photo of Kinning Park Parish Church