Stratford Underground Station

Stratford Underground Station
Station Street, London, E15 1DE