Godstone Baptist Church

Godstone Baptist Church
Godstone Hill, Godstone, Surrey, RH9 8AJ
Photo of Godstone Baptist Church