Strathy Point

Strathy Point
Thurso, Highland, KW14 7RY