Goldsmiths' Hall

Goldsmiths' Hall
Foster Lane, London, EC2V 6BN
Photo of Goldsmiths' Hall