BCC Loch Ness Hostel

BCC Loch Ness Hostel
Glen Urquhart, Drumnadrochit, Highland, IV63 6TN
Photo of BCC Loch Ness Hostel