Weston Park

Weston Park
Shifnal, Shropshire, TF11 8LE