St John Baptist Church

St John Baptist Church
Church Lane, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 9AR
Photo of St John Baptist Church