South Parish Church Hall

South Parish Church Hall
Henrietta Street, Girvan, Ayrshire, KA26 9AL
Photo of South Parish Church Hall