Spey Bay

Spey Bay
Fochabers, Moray, IV32 7PN
Photo of Spey Bay