Teston Bridge Country Park

Teston Bridge Country Park
Teston Crossing Cottage Teston Lane, Maidstone, Kent, ME18 5BX
Photo of Teston Bridge Country Park