The Kenton

The Kenton
Kenton Road, London, E9 7AB