Fremington Community Primary School

Fremington Community Primary School
Beechfield Road, Barnstaple, Devon, EX31 3DD