Novotel Hammersmith

Novotel Hammersmith
201 Talgarth Road, London, W6 8BJ
Photo of Novotel Hammersmith