Whitestone Pond

Whitestone Pond
Heath Street, London, NW3 6TP
Photo of Whitestone Pond