Ron Thomas Hall, Claremont Church

Ron Thomas Hall, Claremont Church
167A Cheviot Gardens, London, NW2 1PY
Photo of Ron Thomas Hall, Claremont Church