Whitburn Parish Church

Whitburn Parish Church
Church Lane, Sunderland, SR6 7JL
Photo of Whitburn Parish Church