Stapleton Tavern

Stapleton Tavern
2 Crouch Hill, London, N4 4AU
Photo of Stapleton Tavern