St John The Baptist Parish Church

St John The Baptist Parish Church
Wrotham Road, Gravesend, Kent, DA13 0AA
Photo of St John The Baptist Parish Church