Godmersham Park

Godmersham Park
Canterbury, Kent, CT4 7DT
Photo of Godmersham Park