Middleton Cheney Village Hall

Middleton Cheney Village Hall
Main Road, Banbury, Oxfordshire, OX17 2LR