Stratford Railway Station

Stratford Railway Station
Station Street, London, E15 1AZ
Photo of Stratford Railway Station