The Windsor Arms

The Windsor Arms
95 Windsor Road, Penarth, South Glamorgan, CF64 1JJ
  • Telephone 029 2070 2821