The Chimney House

The Chimney House
Kelham Island, Sheffield, S3 8RY