Parish Church

Parish Church
Gladstone Road, Fakenham, Norfolk, NR21 9BZ
Photo of Parish Church