The Chimney Boy

The Chimney Boy
59 Preston Street, Faversham, Kent, ME13 8PG
Photo of The Chimney Boy