Trafalgar Arches (Under Brighton Station)

Trafalgar Arches (Under Brighton Station)
House, 65 Queens Road, Brighton, BN1 3XD
Photo of Trafalgar Arches (Under Brighton Station)