Knarsborough Methodist Church

Knarsborough Methodist Church
Gracious Street, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8DS
Photo of Knarsborough Methodist Church