Caipirinha Bar

Caipirinha Bar
177 Archway Road, London, N6 5BL
Photo of Caipirinha Bar