Thali Cafe Easton

Thali Cafe Easton
64-66 St. Marks Road, Bristol, BS5 6JH
Photo of Thali Cafe Easton