Main Plaza, Regent's Place

Main Plaza, Regent's Place
Euston Road, London, NW1 3AX