English Heritage: Grimspound

English Heritage: Grimspound
Postbridge, Yelverton, Devon, PL20 6TB
Photo of English Heritage: Grimspound