Ashwell Village Museum

Ashwell Village Museum
12 Swan Street, Baldock, Hertfordshire, SG7 5NY